โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ (ขึ้น ๖ ค่ า เดือน ๔) เพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาและสร้างศาสนทายาท
๐๗.๐๐ น. : ตักบาตรข้าวสุกบริเวณศาลาอาจาราจริยานุสรณ์
๐๘.๐๐ น. : ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๑๐.๐๐ น. : ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการ ๑+๑ ได้ ๓
๑๓.๐๐ น. : พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ บรรพชาสามเณร

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการบรรพชา ต้องเข้ามาฝึกอบรมปฏิบัติเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ และสามารถ ท่องคำขอบรรพชาได้ด้วยตนเอง ณ วัดป่ามณีกาญจณ์
โดยโครงการได้เปิดรับเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ นับตั้งแต่บัดนี้